รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.ค. 2557 08:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
หลักทรัพย์
PPS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับ
แบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธีรธร ธาราไชย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 12.503% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ธร ธาราไชย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.766% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP ("SILCHESTER")
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย (เป็นการแปลงหุ้นเป็น NVDR) คิดเป็น -10.85% 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________