รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ค. 2557 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
(BTSGIF) เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินและการลดเงินทุนจดทะเบียน ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน.6/2557 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้
างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน.22/2557 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้
1.  หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน (ข้อ 3.3.1)
เดิม  กองทุนจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามอัตราที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกองทุนจะต้องไม่เกินกว่าสามเท่า
เว้นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม
หรือออกหน่วยลงทุนคล้ายหนี้เพิ่มเติมใหม่  โดยตัดคำว่า "หรือออกหน่วยลงทุนคล้ายหนี้เพิ่มเติม" ออก
2.  การลดทุนจดทะเบียน (ข้อ 7.3)
    เดิม  การลดทุนอันเนื่องมาจากกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 
หรือมีสภาพคล่องเพราะมีรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด สามารถลดทุนได้
โดยต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนก่อน
    ใหม่  การลดทุนอันเนื่องมาจากกองทุนมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 
หรือมีสภาพคล่องเพราะมีรายการค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่ไม่ใช่เงินสด สามารถลดทุนได้
โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
  ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 
เป็นต้นไป
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม
 โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8
        
     ขอแสดงความนับถือ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้