รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ค. 2557 12:27:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
หลักทรัพย์
MC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย วชิรพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย จาตุรนต์ โกมลมิศร์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว กนานุช เล็กวิจิตร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว สุณี เสรีภาณุ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 44.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชัย กัญจนาภรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -11.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย THE BANK OF NEW YORK MELLON-CGT TAXABLE
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.1359% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0016% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 04/07/2557
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________