รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ก.ค. 2557 17:28:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งประธานกรรมการ และ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
หลักทรัพย์
MC
แหล่งข่าว
MC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการ และ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

         ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2557 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ นายพิชัย กัญจนาภรณ์
จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557
และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุณี เสรีภาณุ ให้เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ แทน นายพิชัย กัญจนาภรณ์
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

  นอกจากนี้ ตามที่ปรากฎรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
บนกระดานใหญ่ (Big lot) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นั้น บริษัทขอชี้แจงว่า
เป็นการเปลียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น  โดยคุณพิชัย กัญจนาภรณ์ ได้โอนขายหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ให้กับคุณสุณี เสรีภาณุ ส่งผลให้คุณสุณี เสรีภาณุ
ถือหุ้นรวมจำนวน 352,665,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
และไปยังผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 45,450,000
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.68 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

         ทั้งนี้ การปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ 
และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


( นางสาวสุณี เสรีภาณุ )
    กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้