รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มิ.ย. 2557 08:49:00
หัวข้อข่าว
ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย FATCA
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") 
ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริการายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบ
ุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดหรือมีบัญชีไว้กับสถาบันการเงิน
หากสถาบันการเงินใด (รวมถึงกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง
จำกัด ("บลจ.บัวหลวง")) ไม่เข้าผูกพันตนตามกฎหมายดังกล่าว อาจถูกดำเนินการหักเงิน ณ
ที่จ่ายจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งทางตรงและทางอ้อมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่สถาบันการเงินไทยและต่างประเทศอื่นจะกำหนดให้การเข้าผูกพันตนตาม
FATCA โดยกองทุนเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน

  ภายใต้กฎหมาย FATCA 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคล
ที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด
หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา
และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

  ดังนั้น เพื่อมิให้กองทุนได้รับผลกระทบ 
รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมดังกล่าวข้างต้น บลจ.บัวหลวง
ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมาย FATCA และได้ดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน
โดยได้รับคำรับรองการแก้ไขจากผู้ดูแลผลประโยชน์ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรียบร้อยแล้ว โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้ ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมตามที่ปรากฏตามตารางสรุปการแก้ไขที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการกองทุน
ซึ่งข้อความที่แก้ไขดังกล่าวจะมีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของกองทุน บริษัทจัดการ
และลูกค้า/ผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ อันเกี่ยวกับการแสดงความเป็นสัญชาติอเมริกัน
รวมถึงหน้าที่ของบริษัทจัดการที่จะต้องรายงานข้อมูลบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายต้องรายงาน
ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย FATCA
และกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยประการใด 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8

           ขอแสดงความนับถือ
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้