รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มิ.ย. 2557 08:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ GL-W2 ครั้งที่ 7
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
GL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 มิ.ย. 2557
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GL-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 มิ.ย. 2557
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 19 มิ.ย. 2557 ถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2557
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.95708
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 11.836
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้