รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 มิ.ย. 2557 12:41:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย                                       หน่วย   
 %
 1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)           237,500,000.00   25.00
 2  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (TINFRA)           76,497,176.00   8.05
 3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   67,800,000.00   7.14
 4  GIC PRIVATE LIMITED                           23,196,329.00   2.44
 5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์           22,881,700.00   2.41
 6  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์           22,013,300.00   2.32
 7  นายชาลี วลัยเสถียร                           16,080,500.00   1.69
 8  CHASE NOMINEES LIMITED 1                   15,592,600.00   1.64
 9  นายเอกวิทย์ ประดิษฐสมานนท์                   13,093,300.00   1.38
 10  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี                           12,010,000.00   1.26       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       ขอแสดงความนับถือ
    (นางสาวสิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
    ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้