รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2557 13:24:00
หัวข้อข่าว
กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 063/0557
  2 มิถุนายน 2557
เรื่อง  กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ 
เนื่องจากปัญหาของสุขภาพ โดยการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
และตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง
ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็นกรรมการ แทน นายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการที่ลาออก
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
  (นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้