รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มิ.ย. 2557 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มิถุนายน 2557
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มิถุนายน 
2557
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 194,984,380.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 194,984,380
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 194,984,380
ทุนใหม่ (บาท)                    : 389,968,760.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 389,968,760
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อในวันที่ 21 มีนาคม 2557 
(Record Date)
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 19 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2557
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 มิ.ย. 2557
______________________________________________________________________