รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ค. 2557 18:01:00
หัวข้อข่าว
รายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
                     รายละเอียดทรัพย์สิน

1. รายละเอียดทรัพย์สิน   : รายได้สุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานระบบรถไฟฟ้า
                   ขนส่งมวลชนกรุงเทพสายหลัก ซึ่งครอบคลุมระยะทาง
                   23.5 กิโลเมตรประกอบด้วยสายสุขุมวิท ระยะทาง 17
                   กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช และ
                   สายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตรจากสถานีสนามกีฬา
                   แห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสัญญาสัมปทาน
                   (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2572)

2. ประเภททรัพย์สิน  :   สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต จาก
                   กิจการโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางราง

3. ผู้ดำเนินการ   :   บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
        เลขที่ 1000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
                   กรุงเทพมหานคร

4. ราคาประเมิน *  :   63,100,000,000 บาท

5. ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน :  บริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จำกัด

6. วันที่สอบทานการประเมินค่า  :  31 มีนาคม 2557  

*  ผู้ประเมินใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income approach) เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยคิดจากประมาณการรายได้
ค่าโดยสารหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสัญญาสัมปทาน
ที่เหลืออยู่ และนำมาคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีการคิดลดให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดย
ใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9% ต่อปี

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินค่าได้ที่บริษัทจัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้