รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2557 17:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน TRUEIF
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-570239                                      22 พฤษภาคม 2557

เรื่อง   แจ้งการแต่งตั้งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในฐานะตัวแทนของผู้จัดการกองทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
?  นายสมิทธ์ พนมยงค์  
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

?  นายสานต่อ มุทธสกุล    
ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


        ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด                        (นางสาววิมลวรรณ ขจรพิสิฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้