รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ค. 2557 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

จท.11-570236                   20 พฤษภาคม 2557

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (TRUEIF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  1,934,755,000  33.31
2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  579,900,000  9.98
3  BEYOND ADVANCE LIMITED.  350,000,000  6.03
4  GOLDEN ADVANCED LIMITED.  293,088,700  5.05
5  BUSCO RESOURCES LIMITED.  275,327,100  4.74
6  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD  176,787,300  3.04
7  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  100,000,000  1.72
8  ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)  99,275,000  1.71
9  RBC INVESTOR SERVICES TRUST  65,000,000  1.12
10  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด  50,000,000  0.86
10  บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  50,000,000  0.86
หมายเหตุ: มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ลำดับที่ 10 จำนวน 2 ราย ถือหน่วยลงทุนรายละ 50,000,000 หน่วย
        

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด           (นางสาววิมลวรรณ ขจรพิสิฐศักดิ์)
           ผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้