รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 เม.ย. 2557 20:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน TRUEIF
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท. 11-570185                                      28 เมษายน 2557

เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการลาออกของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
?  นางโชติกา สวนานนท์   มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
?  นายเมธี วินิชบุตร    มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในฐานะตัวแทนของผู้จัดกา
รกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2557
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


        ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นายเมธี วินิชบุตร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้