รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 08:42:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
หลักทรัพย์
BBIK
แหล่งข่าว
BBIK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
           แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                 
         บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

                      (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                     
                  ไตรมาสที่ 2         6 เดือน
                   สอบทาน          สอบทาน
    สิ้นสุดวันที่              30 มิถุนายน        30 มิถุนายน
       ปี               2564     2563     2564     2563
 กำไร (ขาดทุน)                17,721    13,990    30,056    25,951
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ           0.24     0.34     0.51     0.64
   ต่อหุ้น (บาท)      


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 
มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2564 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปี 2563
จึงคำนวณโดยปรับจำนวนหุ้นสามัญตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) ดังกล่าว

*สำหรับงบการเงินรวม                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้