รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ม.ค. 2564 09:11:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
W
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance                             
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 W-W5     
25 ม.ค. 2564 09 ก.พ. 2564
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance                 
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
 -                     -        -     -
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance       
หลักทรัพย์       ชื่อย่อ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
 -                     -        -     -
ขยายช่วงดำเนินการ                                 
 -                     -        -     -

หมายเหตุ                                     
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance 
เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า 
ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน
(ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ 
อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย
และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio เป็นต้น
______________________________________________________________________