รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 มิ.ย. 2563 08:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ ACAP ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน
หลักทรัพย์
ACAP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________

ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
คำอธิบายรายการ                   :
เนื่องด้วย บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP) 
ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ แนวทางแก้ไขปัญหา และผลกระทบต่อฐานะการเงิน สรุปได้ดังนี้
1. 
บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและหุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถึงกำหนดชำ
ระโดยพลัน มียอดรวม 689.40 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
2. การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามข้อ 1 เป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ (Cross Default) 
รวม 1,885.98 ล้านบาท คิดเป็น 49% ของสินทรัพย์รวม
3. บริษัทจะเร่งดำเนินการขายทรัพย์ และหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้ 
โดยฐานะการเงินของบริษัทยังมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบ
(รายละเอียดตามข่าวของบริษัท วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจลงทุน
______________________________________________________________________