รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2563 13:44:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ APP ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทแก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
หลักทรัพย์
APP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ APP ชี้แจงสาเหตุที่แก้ไขอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
จากเดิมที่ประกาศว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
คิดเป็นจ่ายเงินปันผลลดลงหุ้นละ 33% และสาเหตุที่บริษัทเพิ่งมีมติคณะกรรมการแจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด
โดยขอให้ APP ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2563
______________________________________________________________________

Investor Alert News                

เป็นข่าวที่ต้องการเตือน (alert) ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป 
เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
หรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
______________________________________________________________________