รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 มิ.ย. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
17 มิถุนายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรััพย์ TTL ก่อนการเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ทีทีแอล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TTL)
คำอธิบายรายการ                   :
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 คือ วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์
และ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คือ วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์
______________________________________________________________________