รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 มิ.ย. 2561 09:44:00
หัวข้อข่าว
การเปิดเผยมติคณะกรรมการ IFEC เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ เมื่อ 13 มิ.ย. 61
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
หมายเหตุ                      :
การเปิดเผยมติคณะกรรมการ IFEC เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการ เมื่อ 13 มิ.ย. 61

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) โดยนายศุภนันท์ 
ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเลิกข่าวสารสนเทศ เรื่อง
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่าการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวถือเป็นการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท 
เนื่องด้วยมีกรรมการบริษัท 2 ราย จาก 3 ราย
ตามทะเบียนรายชื่อกรรมการที่ปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่สำนักงาน
ก.ล.ต. ให้กรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ 3 ราย เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่โดยทันที
และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้เร่งให้บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ
เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน
รวมทั้งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่คณะกรรมการต้องตระหนักและ
ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

(รายละเอียดปรากฏตามข่าวของบริษัทวันที่ 7, 8, 13 มิถุนายน 2561)
______________________________________________________________________