รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงฐานะข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หลักทรัพย์
GSTEL
แหล่งข่าว
GSTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงฐานะข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560
รายละเอียด                     :
ชี้แจงข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม ในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2560


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล )
                  กรรมการและเลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้