รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มิ.ย. 2563 08:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ DCORP
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (DCORP)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 22 มิ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 22 มิ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าได้พิจารณางบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2562 ของ DCORP แล้ว
ไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินงวดดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดขอบเขต
โดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
______________________________________________________________________