รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 เม.ย. 2563 08:32:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ IFEC เนื่องจาก IFEC แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 21 เม.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 21 เม.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด (รายละเอียดตามข่าว IFEC วันที่ 20 เมษายน
 2563)
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงขึ้นเครื่องหมาย NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559
______________________________________________________________________