รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ธ.ค. 2562 09:30:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ IFEC กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 ธ.ค. 2562
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ IFEC 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) 
ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น
(รายละเอียดปรากฏตามข่าว IFEC วันที่ 19 กันยายน 2562)

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ IFEC ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่
IFEC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
ำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ IFEC
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่า IFEC
จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน
______________________________________________________________________