รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2562 09:00:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 15 พ.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 18 พ.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 18 พ.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
PACE และ TFI มีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว นอกจากนี้ TFI 
ถูกฟ้องคดีล้มละลายและศาลล้มละลายกลางรับคำร้องดังกล่าวแล้ว
ดังนั้นหลักทรัพย์ของบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C จึงจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ
สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
______________________________________________________________________