รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 พ.ย. 2562 09:19:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ POLAR กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 05 พ.ย. 2562
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ POLAR 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) 
(POLAR) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
บริษัทจึงต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3
เดือนนับแต่วันที่บริษัทไม่ได้อยู่ในการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย นั้น

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ POLAR ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
แต่ POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อก
ำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ POLAR
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่า POLAR
จะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่ง หาก POLAR ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ POLAR
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว POLAR ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ POLAR เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก POLAR
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR ต่อไป
______________________________________________________________________