รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2562 14:05:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 20 ก.ย. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 23 ก.ย. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาส 1 -3 ปี 2561 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NC (Non-Compliance) 
สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ STHAI ต่อไป เนื่องจาก STHAI
อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
______________________________________________________________________