รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ก.ย. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ ACC เนื่องจาก ACC แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 18 ก.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 18 ก.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (รายละเอียดตามข่าว ACC วันที่ 17 กันยายน 
2562)
______________________________________________________________________