รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2562 18:27:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ ACC กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 ก.ย. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ ACC 
กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1
 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าว ACC วันที่ 27 พฤษภาคม 2562)

ACC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ ACC ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3
เดือน นับแต่วันที่ ACC มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

อนึ่ง หาก ACC ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้
1. หากภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ACC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะขึ้นเครื่องหมาย SP (suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ ACC ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน
2562
2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว ACC ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ ACC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และหาก ACC ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ ACC ต่อไป
______________________________________________________________________