รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2562 09:28:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP หลักทรัพย์ของ STHAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 19 ส.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 20 ส.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงาน
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจาก บริษัท
ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ และได้นำส่งรายงานทางการเงินรอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชี 2562
(รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 16 สิงหาคม 2562)  
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ STHAI 
ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 19 สิงหาคม 2562
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินแ
ละหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง และขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 20
สิงหาคม 2562 จนกว่า STHAI จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP และ NC (Non-Compliance) สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ
STHAI ต่อไป เนื่องจาก STHAI อยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย
______________________________________________________________________