รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ค. 2562 09:46:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินปี 2560 ของ IEC เพิ่มเติมโดยละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 08 ก.ค. 2562
เหตุผล (แก้ไข)                    :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2560 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทให้แก้ไขงบการเงินได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขึ้น NP (Notice Pending)
เพื่อเตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของบริษัทอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
______________________________________________________________________