รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ค. 2562 09:11:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาส 1 ปี 2562 และขึ้น NR กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2561 และงบการเงินปี 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 17 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทงวดไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________

การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 16 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินไตรมาส 1-3 ปี 2561 
และงบการเงินประจำปี 2561 ของ TFI แล้ว ไม่พบว่า
การที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินหรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
เกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด
______________________________________________________________________