รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2562 09:13:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (DCORP)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 15 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 16 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 16 พ.ค. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัทงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________