รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2562 08:45:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR on IFEC's securities since IFEC appointed adequate audit committee members
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (IFEC)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 05-Apr-2019
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 05-Apr-2019
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has appointed a sufficient number of audit committee members, as 
specified by SET (Detail as shown in IFEC's news on April 4, 2019).
Remark                  :
However, the SET still posted NP sign since the auditor does not express opinion
 on financial statements for the year ended 2016.
______________________________________________________________________