รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 เม.ย. 2562 08:59:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 เม.ย. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 เม.ย. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2559 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
เนื่องจาก IEC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP 
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________