รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2562 13:41:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 20 มี.ค. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 21 มี.ค. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
เนื่องจาก LVT เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP 
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________