รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2562 09:39:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP , NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
หลักทรัพย์
SSI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 04 มี.ค. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
เนื่องจาก SSI เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ระยะที่ 3) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________