รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ก.พ. 2562 08:51:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) (TFI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 21 ก.พ. 2562
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 22 ก.พ. 2562
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 22 ก.พ. 2562
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทงวด 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________