รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2562 09:05:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2560
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 04 ก.พ. 2562
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 05 ก.พ. 2562
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
เนื่องจาก CHUO เป็นบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงเครื่องหมาย SP 
ต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
______________________________________________________________________