รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ม.ค. 2562 08:56:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR sign on the securities of GL
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 08-Jan-2019
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 08-Jan-2019
Trading session             : Morning
Reason                  :
SEC informed to SET that SEC has considered the revised financial statements of 
GL for the year 2017 and did not discover that the preparation of the financial
statements did not comply with the financial reporting standards.
______________________________________________________________________