รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR sign on the securities of PACE
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (PACE)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 09-Oct-2018
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 09-Oct-2018
Trading session             : Morning
Reason                  :
SEC informed to SET that SEC has considered PACE's rectified 2nd - 3rd quarterly
financial statements for the year 2017 and 2017 yearly financial statements and
did not discover that a disclaimer of opinions on auditor's reports resulted
from the limitation of scope by the management or the preparation of the
financial statements did not comply with the accounting standards.
______________________________________________________________________