รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ก.ย. 2561 09:30:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR on IEC's securities since IEC appointed adequate audit committee members
หลักทรัพย์
IEC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - THE INTERNATIONAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED (IEC)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 06-Sep-2018
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 06-Sep-2018
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has appointed a sufficient number of audit committee members, as 
specified by SET (Detail as shown in IEC's news on August 20, 2018).
Remark                  :
However, the SET still posted NP sign since the auditor does not express 
conclusions on financial statements as of Q2/2016.
______________________________________________________________________