รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2561 09:36:00
หัวข้อข่าว
SET lifts NP and posts NR sign on the securities of AI and AIE
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Notice pending" lifted (NP) and 
"Notice received" posted (NR)
Security Symbol
 - ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED (AI)
 - AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (AIE)
Sign lifted               : NP
Sign lifted on (date)          : 20-Aug-2018
Trading session             : Morning
Sign posted               : NR
Sign posted on (date)          : 20-Aug-2018
Trading session             : Morning
Reason                  :
SEC informed to SET that SEC has considered the financial statements of AI and 
AIE for the year 2014, for quarter 1 - 3 of the year 2015 and for the year 2015
and did not discover that a disclaimer of opinions on auditor's reports
resulted from the limitation of scope by the management or the preparation of
the financial statements did not comply with the accounting standards.

However, the securities of AI and AIE are subjected to possible delisting, and 
"SP" (Suspension) and "NC" (Non-Compliance) signs have been posted against their
securities until the companies are able to remove the causes of possible
delisting.
______________________________________________________________________