รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2560 08:33:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of TFUND, TLOGIS and TGROWTH from Dec 15, 2017 for conversion of Property Fund into REIT process
หลักทรัพย์
TGROWTH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - TICON PROPERTY FUND (TFUND)
 - TICON INDUSTRIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND (TGROWTH)
 - TPARK LOGISTICS PROPERTY FUND (TLOGIS)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 15-Dec-2017
Reason                  :
As TFUND, TLOGIS and TGROWTH announced the book closing date on Dec 20, 2017 to 
determine the list of unit holders, who are eligible for the right to swap the
existing TFUND, TLOGIS and TGROWTH units into TREIT trust unit, SET will post SP
sign for trading suspension of the investment units of Property fund as
requested starting from Dec 15, 2017 until the conversion process is completed.
Therefore, the last trading day of TFUND, TLOGIS and TGROWTH units will be on
Dec 14, 2017
______________________________________________________________________