รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2560 09:38:00
หัวข้อข่าว
"H" sign posted against TBSP
หลักทรัพย์
TBSP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Halt (H) sign posted
Security Symbol
 - THAI BRITISH SECURITY PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED (TBSP)
Sign posted               : H
Sign posted on (date)          : 13-Dec-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
According to the resolution of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
(TKS)'s Board on December 13, 2017, TKS has informed to approve
the Company's acquisition of shares of Thai British Security Printing Public 
Company Limited
(the "Target" or "TBSP") at the offer price of Baht 15.70 per share, which is 
TKS will be able to make the conditional voluntary tender. (Detail as per TKS's
news on December 13, 2017).
However, TBSP fails to disclose the information of Tender Offer that is 
important information and might affect the investors' decision making.
Therefore, SET posted "H" sign on TBSP's securities in the morning trading
session of December 13, 2017 until TBSP completely informs the above mentioned
information.
______________________________________________________________________