รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2560 08:34:00
หัวข้อข่าว
SET suspends trading of "DTCPF" from Nov 30, 2017 for conversion of Property Fund into REIT process
หลักทรัพย์
DTCPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - DUSIT THANI FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND (DTCPF)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 30-Nov-2017
Reason                  :
As DTCPF announced the book closing date on Dec 6, 2017 to determine the list of
unit holders, who are eligible for the right to swap the existing DTCPF unit
into DREIT trust unit and receive the distribution from the capital reduction,
SET will post SP sign for trading suspension of the investment units of DTCPF as
requested starting from Nov 30, 2017 until the conversion process is completed.
 Therefore, the last trading day of DTCPF unit will be on Nov 29, 2017
______________________________________________________________________