รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2560 08:35:00
หัวข้อข่าว
Trading Suspension and Listing Status Termination of UNIPF
หลักทรัพย์
UNIPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend (SP) sign posted
Security Symbol
 - UNILOFT PROPERTY FUND (UNIPF)
Sign posted               : SP
Reason                  :
Dissolution of Fund
Book closing date            : From 08-Dec-2017
Date of post "SP" sign          : From 04-Dec-2017 to 08-Dec-2017
Delisting date              : 09-Dec-2017
Remark                  :
The closing date of the unitholders registration for right to receive money 
allocated from the dissolution of UNIPF and the shared profit/dividend on 8
December 2017
______________________________________________________________________