รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2560 09:08:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted in case of Disclaimer Opinion on auditor's report as of September 30, 2017.
หลักทรัพย์
PACE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (PACE)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 15-Nov-2017
Trading session             : Morning
Sign lifted on (date)          : 16-Nov-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 16-Nov-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor renders the disclaimer of conclusion on the financial 
statements ended September 30, 2017, the SEC may require the company to amend
its financial statements. SET, therefore, remains "NP" sign until the company is
able to submit its amended financial statements or the SEC concludes that the
company is not required to amend the financial statements.
______________________________________________________________________