รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2560 08:52:00
หัวข้อข่าว
SP, NP posted because company's auditor was unable to reach a conclusion on financial statements ended September 30, 2017.
หลักทรัพย์
TFI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Suspend and Notice pending (SP and 
NP) signs posted
Security Symbol
 - THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED (TFI)
Sign posted               : SP
Sign posted on (date)          : 10-Nov-2017
Trading session             : Morning
Sign lifted on (date)          : 13-Nov-2017
Trading session             : Morning
Sign posted               : NP
Sign posted on (date)          : 13-Nov-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
As the company's auditor was unable to reach the conclusion on the company's 
financial statements ended September 30, 2017, SEC may require the company to
amend the financial statements.
______________________________________________________________________