รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ต.ค. 2560 08:39:00
หัวข้อข่าว
Lifts SP sign on GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign lifted

Subject                 : "Suspended" (SP) sign lifted
Security Symbol
 - GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
Sign lifted               : SP
Sign lifted on (date)          : 17-Oct-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
The company has clarified relevant material information.
Remark                  :
SET requires the investors to monitor information before making investment 
decision.
______________________________________________________________________