รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2560 09:36:00
หัวข้อข่าว
Halt Trading of GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Sign posted

Subject                 : Halt (H) sign posted
Security Symbol
 - GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED (GL)
Sign posted               : H
Sign posted on (date)          : 16-Oct-2017
Trading session             : Morning
Reason                  :
According to the Securities and Exchange Commission (SEC) has disclosed that Mr.
MITSUJI KONOSHITA, Chief executive officer of GROUP LEASE PUBLIC COMPANY
LIMITED "GL", having improper characteristics as specified in the SEC
Notification to be the directors and executives effective from 16 October, 2017
as The SEC has filed a criminal complaint with the Department of Special
Investigation (DSI) against Mr.MITSUJI KONOSHITA for falsification and corporate
fraud case. As a result, the aforesaid Mr. MITSUJI KONOSHITA is unqualified for
holding the positions of directors and executives of any issuing and listed
companies throughout the prosecuted period. (Detail as the SEC's news on October
16, 2017) SET is coordinate GL to clarify the Company action to this case.
However, GL cannot clarify the information to the SET.

Because of mentioned case will significantly affect to the management and 
business operation of GL Therefore, SET has temporarily suspended trading of GL
from the morning trading session of October 16, 2017 until the companies could
clarify the important information and their effect to SET.
Remark                  :
 
______________________________________________________________________